Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek in Utrecht is de kleinste Universiteit van Nederland en richt zich op zingeving, ethiek, levensbeschouwing en een menswaardige samenleving. Bij zingeving gaat het bijvoorbeeld om vragen als wat heeft waarde ( of zin) voor jou in jouw leven. Bij ethiek gaat het om de vraag wat is goed handelen, in deze situatie in deze omstandigheden? Hoe kun je daar antwoord op geven? Bij levensbeschouwing gaat het om je mens-, wereld- en zelfbeeld. Waar geloof jij in? Zijn mensen volgens jou voorbestemd of niet. Is de mens goed of slecht (geboren) volgens jou? Hoe zie jij de wereld, is er een hogere macht of niet, en hoe zie jij jezelf? Bij een menswaardige samenleving gaat het om vragen als hoe kun je zorgzaam, rechtvaardig maar ook divers met ruimte voor iedereen samenleven?

De eerste hoogleraar Humanistiek in Nederland was Jaap van Praag (1911-1981) aan de Universiteit van Leiden in 1964. Van Praag publiceerde zijn ideeën in zijn boek “Modern Humanisme: een Renaissance” in 1947 en zette zich in voor levensbeschouwelijke en politieke pluriformiteit tijdens zijn voorzitterschap van het Humanistische Verbond. Naar van Praag zijn mening waren zin- en betekenisgeving niet voorbehouden aan religies maar zijn het de mensen zelf die zin en betekenis aan de wereld en hun leven geven. Op deze manier toont en ontwikkelt zich mensheid en menselijkheid. Het in vrijheid ontwikkelen van eigen kaders en perspectieven is onderdeel van het (verborgen) grenzeloze potentieel van de mens. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden door en vanwege onze onderlinge verbondenheid, creativiteit en een groot respect voor dit besef.

Humanistiek opleiding

Humanistiek is een studie van de mens in al zijn geestelijke en sociale facetten, zowel als individu als in interactie met zijn omgeving en zichzelf. Humanistiek is een brede opleiding waar theoretische vakken als filosofie, psychologie, religiewetenschappen, geschiedenis, sociologie, antropologie, onderzoek en organisatiekunde de revue passeren. De opleiding tot geestelijk raadsman of raadsvrouw omvat praktische begeleidingsvakken zoals coaching, mediation, groepswerk, intervisie, educatie, en het ontwerpen van rituelen, naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Humanistiek beroepen

Een groot deel van de afgestudeerden Humanistiek werkt als geestelijk verzorger bij Defensie of Justitie, in de zorg (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, wijkzorg) en bijvoorbeeld rouwbegeleiding. Verder zijn humanistici te vinden in het levensbeschouwelijk onderwijs (filosofie, godsdienst of burgerschap) en werken zij als beleidsmedewerker bij non-profit organisaties, overheid of bedrijfsleven. Weer anderen kiezen voor ondernemerschap en beginnen een eigen praktijk. Om zo maar een aantal zaken te noemen zonder volledig te zijn.

Denominatie

De meeste geestelijk verzorgers werken vanuit een denominatie. Een denominatie betekent een aanstelling bij een uitzendende organisatie. Uitzendende organisaties zijn bijvoorbeeld de christelijke kerken of gemeenschappen, maar ook islamitische, joodse, hindoestaanse, boeddhistische of humanistische organisaties. De Ring-GV (Raad voor Institutioneel-niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers) is een organisatie voor zelfstandige geestelijk verzorgers die niet vanuit een denominatie werken. Deze raad toetst de levensbeschouwelijke competenties van alle geestelijk verzorgers die geen zending van een kerk of ander levensbeschouwelijk genootschap hebben.

Beroepsverenigingen en VGVZ

De Ring-GV geeft na toetsing een certificaat af waarin is vastgesteld dat aan de beroepseisen voor een volwaardig lidmaatschap van de VGVZ (beroepsvereniging) wordt voldaan en registratie in het kwaliteitsregister SKGV ( permanente educatie) mogelijk is. Ook ik ben in het bezit van een certificering van de Ring GV d.d. 10-6-2021. De-Ring-GV waarborgt op deze manier de kwaliteit van zelfstandig werkende Geestelijk Verzorgers.

De landelijke beroepsvereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ telt ongeveer 1400 leden. De VGVZ omschrijft Geestelijke verzorging als professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. De VGVZ kent een beroepsprofiel, kwaliteitsstandaard, beroepscode en klachtenreglement. Klik hier voor meer informatie over de VGVZ.

SKGV

SKGV staat voor ‘Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers’ en beheert het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers. De stichting heeft tot doel het professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen en maatschappelijke erkenning te stimuleren. Klik hier voor meer informatie over de SKGV.